Detail:

Victoria Regia  Keith Edmier

  Artist: Keith Edmier